alt

Yeni Sitemize Bekliyoruz www.iftiralaracevap.com
Son dakika güncel iftiralara güncel cevaplar burada www.iftiralaracevap.com

İFTİRALARA CEVAPLAR

Evlenmek sünnet olduğu halde,Fethullah Gülen niçin evlenmedi?

Evlilik sünnettir,niye evlenmedi diye soranlar katiyen şartlanmışlar ve islam fıkıhından hiç birşey bilmiyorlar. Çünkü evlilik herkes için sünnet değildir. Evlilik kimine göre farz,kimine göre,vacip,kimine göre sünnet,kimin göre,haram,kimine göre,mekruh,kimine göre de mubahtır.

1) Farz Olan Evlilik

Zinaya düşme ve haram irtikap etme tehlikesi karşısında bulunan bir kimse,mihir ödeme gücüne ve ailesini geçindirecek kadar nafaka temin etme imkânına sahipse;hatta bazılarına göre oruç da tutamıyorsa onun evlenmesi farzdır.

2) Vacip Olan EvlilikŞayet evlendiği takdirde mihir ödeme ve aileyi geçindirme gücüne sahip,haram irtikabı söz konusu değil ama sırf bir "endişe" olarak bahis mevzuu ise onun evlenmesi de vaciptir. Bu tevcih de yine bazı fakihlere aittir,umumun görüşü ve içtihadı değildir.

3) Sünnet Olan Evlilik

Herhangi bir tehlike söz konusu değil,evlenmeye de arzu ve rağbet varsa,kısaca böyle birinin evlenmesi de sünnettir.

4) Haram Olan Evlilik

Evlenmekle haram irtikap edecek;evini geçindirebilmek için gayr-i meşrû kazanç yollarına girecek,irtikap,ihtilas,rüşvet.. gibi muharremâtı irtikap edecekse,bu insanın evlenmesi de haram ya da en azından mekruhtur. Zevcesine zulmedecek kadar dengesiz biri için de aynı mütalâayı serdedenler vardır.

5) Mekruh Olan Evlilik

Bazılarına göre harama girme,cevir ve zulümde bulunma kat'î değil de ihtimal dahilinde ise bu durumdaki birinin evlenmesi de mekruhtur.

6) Mubah Olan Evlilik

Helâlinden kazanan,zinaya düşme ihtimali bulunmayan,mihir verecek güce ve nafakaya da gücü yeten temkinli ve tedbirli birinin izdivacı da memduh veya mubahtır. Böyle birisi ister evlenir,isterse evlenmez. (1)

 


Hz. Mesih ve Hz. Yahya evlenmemişlerdir ve Hz. Mesih ve Hz. Yahya gibi imana hizmet eden,ahlaksızlığa sapmamış,daha tertemiz bir hayli bekâr vardır. Evet,bu mevzu şahıslara göre değişmektedir. Mutlak bir şey söylemek oldukça zordur. Kimisi evlenmeden âlâ-i illiyyine çıkar,kimisi evlenerek âlâ-i illiyyine çıkar. Kimisi evlenmez esfel-i safiline sukut eder,kimisi evlenir esfel-i safiline sukut eder.

İzdivaç yapan arkadaşlarıma,evlendikten sonra nefsin kadınlara olan alakasının kesilip kesilmediğini,evliliğin bu meseleye bir çare olup olmadığını sormuştum. Onların vermiş olduğu cevaplardan,izdivacın günahlara karşı bir sütre olduğuna/olacağına şahit olmuştum.

Ancak,hedefi ve gayesi olmayan izdivaçlar,niyetsiz ameller gibi bereketsizdirler. Gaye olmayınca bazen dinine-diyanetine bakılmadan hiç tanınmayan birisiyle sırf boyuna posuna bakılarak evliliğe benzeyen bir araya gelmeler uhrevî derinliğinin olmaması yanında çok defa imtizaçsızlıklar ve geçimsizliklerle sonuçlanır. Hele bir de,Kur'ân'a inanan ve inanmayan,Resûlullah'ı (sallallahu aleyhi ve sellem) tanıyan ve tanımayan iki kişi bir araya gelmişse.. evet,aileler arasında inanma ve inanmama açısından zıt düşünceler söz konusu ise,dinî,fikrî sürtüşmeler kaçınılmaz olur ve telâfisi imkânsız uyuşmazlıklar baş gösterir.

"Gayeli izdivaç",enine-boyuna düşünülerek,hissin yanında aklî-mantıkî olan izdivaçtır. Ve evlenmede "maksat" düşünülerek hareket edildiğinden ailede huzur vardır. Neticesi düşünülmeden ve bir gaye gözetilmeden yapılan evliliklerin neticesinde ise,değişik sıkıntılar söz konusudur. Böyle bir yuvada,aile fertleri sürekli huzursuzluk yaşarlar.

Bu meselelerin içine hiç girmeyenlere gelince,bunlar çok fazla bir şey bilmezler. "Böyle başladık gidiyoruz" der ve safiyane yürür,giderler.

İlgili hâdis-i şerife gelince;Deylemî'den (r.a.) mervi Hâdis-i Şerif meâli:"Allah bir kulu sevdiği vakitte onu Zât-ı Uluhiyetine hizmet etmek için seçer. Onu kadınla ve evlâd ile meşgul ettirmez."

Bu,bâhusus hicretin 200 senesinden sonra içindir. Çünki bir de "200 senesinden sonra en hayırlınız zevce ve veledi olmamakla yükü hafif olanınızdır." Hâdis-i Şerif'i vardır. Bu Hâdis-i Şerif ile "İzdivaç ediniz,çoğalınız. Ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim." Hâdis-i Şerif'i arasında tenâkuz yoktur. Şöyle ki:Nikâhlanmayı emreden Hâdis-i Şerif,şartları hâiz olanlara,nikâhtan dolayı mücâhedeyi terketmeyenleredir. Yukarıda ki Hâdis-i Şerif'ler ise,şartları hâiz olmayan ve dini uğrunda mücâhedeyi,evlenmekten dolayı terk edenleredir." (Levami-ül Ukul Şerhi,C:1,sh:173)(2)

Gülen hiç evlenmediği halde 30 yıl önce Gülen'in 4 eşi olduğu iddia ediliyordu.(3)

 

Fethullah Gülen,hiç evlenmedi. "Peki hiç mi evliliği düşünmedi?" diye soracak olursanız,evliliğe niyetlendiğini,fakat sonrasında bundan vazgeçtiğini söyleyebiliriz. "Küçük Dünyam" adlı kitapta yer alan bilgilere göre Gülen,Edirneli dindar ve zengin bir ailenin kızını görmeye gider,buram buram terler,utancından kaşını bile kaldırıp kıza bakamaz. Ve nihayetinde de evlenmekten vazgeçer. Aynı kitapta Gülen,"Hizmetin dışında gözlerimin içine başka bir hayalin girmesini istemedim" diyor ve aşırı hassasiyet ve olağanüstü titizliğiyle kimsenin hayatını zehir etmeme düşüncesinin evlenmemesinde etkili olduğunu belirtiyor. Gülen,"kendimi islami hizmetlere vakfedecek ve evlenmeyecektim" diyor. Gülen kendisiyle yapılan bir röportajda,Hz. Muhammed'in evliliği teşvik ettiğini kabul etmekle birlikte geçim kaygısının kendisini dünyaya bağlayıp İslam'a hizmetten alıkoyma düşüncesinin evlenmemesinde etkili olduğunu belirtiyor.(4)

 

Muhterem Fethullah Gülen hocaefendinin hatıralarında görülebileceği üzere,Hocaefendi birkaç defa evlenmeyi düşünmüştür. Fakat bu gibi zatlar manevi plandaki gelişmelere çok önem veriyorlar. Hatırlarında diyor ki,"Evlenmeye karar verdim. Ertesi sabah bir arkadaşım gelip şöyle dedi:'Bir rüya gördüm. Rüyamda Fethullah Hoca'ya söyle,evlenmeyi sakın düşünmesin,diyorlardı.'" Rüyayla amel edilmez. Bunu Hoca Efendi'nin kendisi de söylüyor. Fakat bir hafta arayla başkaları geliyor:"Rüya gördüm. Rüyamda Hoca Efendi evlenmesin,dediler." Bunlar etkiliyor. İkincisi de şu:Hoca Efendi kendisini dine hizmet konusuna öyle kaptırmış ki şunu açıkça söyleyebilirim,evliliğe fırsatı olmamış. Ben de diyorum ki,iyi ki evlenmemiş. Çünkü böyle İslami kanaat önderleri içerisinde öne çıkan,evlenenlerin çoluk çocuğa,gelin damada karıştıktan sonra ciddi problemler çıktığını görüyorum,biliyorum.(5)

Hizmetle Beraber Evlilik

Dâvâ düşüncesi içinde evliliğin yeri neresidir. Bu konuda nasıl düşünülmeli ve nasıl hareket edilmelidir?

 

Ben şahsen bir hizmet erine dünyaya ait meseleleri geriye al,ukbâya ait meseleleri de biraz öne çıkar' demeyi,kendi adıma saygısızlık sayarım. Haddizatında böyle bir yaklaşım hakka-hakikate,sağlam düşünce ve muhkem mantığa da terstir.

 

Evet eğer,yeme-içme,çalışıp-kazanma,çoluk-çocuk sahibi olma gibi meseleler fıtratın gereği olmasaydı,bu konuda bile 'bizi bekleyen bunca hizmet varken,bu türlü şeyleri aklının köşesinden geçiren insanlar,kendi mantıklarına ihanet ediyorlar' derdim. Ne var ki Cenâb-ı Hakk,bizi yaratıp hayatımızı planlarken,bir yanını da bunlar gibi şeylerle örgüleyip irtibatlandırmıştır.

 

Bu gibi tabiî ve beşerî zaruretler,ibadet ü taat içinde sayılmayıp aksine,ibadet ü taate koşacak mü'minlerin,his ve mantık âlemine istikamet kazandırmak için tâlî meseleler cümlesindendir. Tıpkı sizi bir yerden başka bir yere taşıyacak olan arabanın içindeki estetik buudlu aksesuar gibi. Bu yönüyle de böyle bir meseleye,sadece tatmin olma ve ruhî hazza erme meselesidir denilebilir.

 

Diğer taraftan nesillerin devamı ve müstakîm bir düşünceyle hizmet etmek için hem kadın hem erkek adına bir hayat arkadaşına ihtiyaç olduğu bedîhîdir. İnsanın akşama kadar koşturup-yorulduktan sonra oturup dertleşecek,kendi aralarında bir şeyler paylaşacak ve neticede birbirine destek olacak birilerine ihtiyacı vardır. Bu açıdan yeri geldiğinde bir lisedeki talebe bile evlendirilmeli;ancak,ifade ettiğimiz gibi bunlar kat'iyen hayatın gayesi yapılmamalıdır. Hayatın gerçek gayesi,Cenâb-ı Hakk'tır ve bunu 'Cin ve insi,bana kulluk etsinler diye yarattım' (Zâriyat/56) âyetinde ifade etmiştir. Bu âyetin farklı şekilde yorumlandığına şahit olmadım. Hz. Sahibkırân'ın yaklaşımıyla 'Hilkatin gayesi,fıtratın neticesi,iman-ı billahtır.' Evet bu işin finalitesi Allah'ı bilmek ve O'na iman etmektir. Marifetle donanıp,muhabbetle coşmak ve vecd ü cezble Allah'a ulaşmaktır. Boyunduruğun yere konduğu,ırzın çiğnenip,namusun payimal olduğu,küfrün,ilhadın kol gezdiği bir dönemde 'hele biraz keyfimize bakalım' demek,bilmem ki neyin ifadesidir? Kur'ân bu mevzuda:'Allah'ın size verdiği her şeyi Allah yolunda harcayın. (Onları bu yolda harcamamak suretiyle) kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın' (Bakara/195) buyurmaktadır. Evet,mealini verdiğimiz âyeti Allah Rasulü bu mânâda yorumluyor,Hz. Ebu Bekir meseleye böyle yaklaşıyor ve Ebu Eyyub El-Ensarî,İstanbul surları önüne kadar o yaşlı haliyle gelip cihad vazifesini yerine getirirken bir münasebetle âyeti böyle tefsir ediyorsa bizim oturup kendi durumumuzu tekrar gözden geçirmemiz gerektiği kanaatindeyim.

 

Onun için İslâm âlimleri böyle bir meseleyi,ibadet-itikad bahisleri içinde değil de;çarşı-pazarda alış-veriş gibi 'muamelat' kategorisine dahil etmişlerdir.

 

Ne acıdır ki,bazı kimseler,daha liseye intisab eder etmez 'benim dünyaya karışmama altı sene kaldı. Üniversite sıralarına geldiğimde bu işi yaparım' deyip,üniversiteyi bitirirken de 'iyi,üniversite de bitti,sıra bu işe geldi' mülâhazalarına kapılıyorlar. Bu türlü düşünceleri ben şahsen,benim İslâm'a,imana ve Kur'ân'a hizmet felsefemle telif edemiyorum.

 

Şimdilerde bir de hissî görmeye takılıp giden ve neticede boşanmaya sebebiyet veren bir evlenme furyası başladı ki,bütün bunlar karşısında içim parçalanıyor ve iki büklüm oluyorum. Hayat boyu bizim için ya bir nimet,ya da nikmet olabilecek böyle bir mesele;akla,mantığa havale edilmesi gerekirken hislere bina edilmekte ve neticede de başa bela olmaktadır. Halbuki hiç olmazsa böyle durumlarda akıl ve mantıkla hareket edilmeli ve komplikasyonlara sebebiyet verilmemelidir. Böyle önemli bir mesele,zevk ve keyf için yapılacak bir şey değildir,yapılmışsa,zehir zenberek dahi olsa karşılıklı katlanılması gereken bir iştir. İç çamaşırı mahremiyetinde korunması gerekli olan o evlilik hayatı,ciddi badirelere ma'ruz kalsa da dışarıya birşey sızdırmamak icab eder. Evet,belki bazı durumlar itibarıyla eşler,âh u ızdırapla hep 'ah' edebilirler ama,âlem o 'ah'dan haberdar olmamalıdır.

 

Zannediyorum hizmet duygu ve düşüncesinin birinci planda tutulmaması,Allah'ın vermiş olduğu kabiliyetlerin yerli yerince kullanılıp hizmet düşüncesine kilitlenilememesi sebebiyle ufku dar,gaye-i hayal nedir bilmeyen,yüksek mefkûrelere dilbeste olamamışların sayısını artırıyor. Bu insanların 'bedenim,cismim..' deyip onu düşünmelerinden ve hayatlarını ağız-dil-dudak,yemek borusu ve tatmin uzuvları arasında örgülemelerinden daha tabiî ne olabilir ki! Oysa ki,insanın yaratılmasında çok büyük hikmetler var. Yirmiüçüncü Söz'de beyan edildiği gibi,insana bin altın değerinde birşey verilmiş;diğer canlılara ise bir altın.. o halde insan diğer canlılar gibi yaşayamaz.. yaşarsa,onun hesabını mutlaka sorarlar.

 

Dünyayı düşünen arkadaşlar,-Pir-i Muğan'ın yaklaşımıyla- askerliği bırakıp,çarşıda pazarda kendilerini ticarete salan insanlar gibi geliyor bana. Böyleleri ihtimal,gerektiği gibi askerlik eğitimi ölçüsünde disipline alıştırılmamışlar;eğer alıştırılsalardı,40 yaşında bile bunlara böyle birşey teklif edildiğinde 'Allah,Allah! Benim boş zamanımı mı gördüler ki,yeni bir meşgale teklif ediyorlar. Ben bütün gücümle yüklendiğim bu işin altından kalkamıyorken bu yeni durumu nasıl yükleneceğim ki! Yoksa bunlar beni âvâre,sergerdan biri mi zannediyorlar?' diyeceklerdi. Şu anda bile tanıdığım 50 yaşlarında bir-iki insan var ki,'ben yapmam icab eden şeylere bile bu halimle yetişemiyorum. O iki şeyi birden götürmem mümkün değil' düşüncesiyle yaşamaktalar.

 

Bediüzzaman Hazretleri,'Benim hakikî talebelerimden bir tanesi bir yere girmişse,ben o yeri o talebem sayesinde kendi hesabıma fethedilmiş bilirim' diyor. Buna göre,bir okula gelip-giden bir arkadaşımız var da,o okulda hâlâ başka düşüncede olan insanların mevcudiyetine rastlanıyorsa,o insan talebeliğini bir kere daha gözden geçirmelidir.

 

Bu mevzuda dâvâyı temsilde önde olmakla birlikte,'vakt-i merhunu' gelmeden böylesi şeylere yönelen insanlar,geçici olarak zevk ve lezzet duysalar bile,Rabb-i Kerimime itimad ederek söylüyorum dokuz defa elem çekecek,on defa iki büklüm olup,burada da,ötede de inleyeceklerdir. Ettiklerine ah u efgan edecekler ama,iş işten geçmiş olacaktır. Yaptıkları,yıktıkları şeylerden,deldikleri şahs-ı mânevîden -Allah çektirmesin ama- çok çekeceklerdir.

 

Ya Rabb! Hava karanlık,yollar karmakarışık. Sâlikler baygın ve dalgın. Vazife mukaddes,sorumluluklar ağır! İnsanlar ise,bu sorumluluklar karşısında olabildiğine duyarsız! Düşman kavî,talih zebun! Alınacak yollar uzun,Senin rızanı tahsil ise oldukça zor! Ve bizler ne kadar tutarsız ve yetersiziz.!

 

Ya Rabbî! Sana bir şey anlatmaya ne gerek!.. Halime bakıp görüyorsun. Kırık kalbimle beraber telleri paslanmış bir udum ve elimde parçalanmış bir mızrabım. Senelerden beri bunlardan birini diğerine dokundurmak suretiyle bir ses çıkarayım dedim. Heyhât! Öyle basık bir zemin ki,ne çıt çıktı ne de bir ses getirdi... Bu sözlerimden de hicap duyuyorum;ihtimal şimdi de nankörlük yapıyor olabilirim.

 

Ya Rabbî! Senin inayetin olmadan üç adım dahi atamayız. Sen bizleri istikametten ayırmadan,hedefe varıncaya kadar teyidat-ı sübhaniyen ile teyid eyle! Âmîn! (6)

 (1) http://tr.fgulen.com/content/view/3342/3/

(2) http://www.sorularlarisale.com/index.php?s=article&aid=14694

(3) http://tr.fgulen.com/content/view/19246/11/

(4) http://tr.fgulen.com/content/view/10164/11/

(5) http://www.haber90.com/news_detail.php?id=21610&uniq_id=1252443787

(6) http://tr.fgulen.com/content/view/2633/3/

PAYLAŞ

 

 

Dailymotion Sayfamız

Facebook Sayfamız

Twitter SayfamızİLETİŞİM

Fikirlerinizi Önemsiyoruz

RSS

İftiralara Cevaplar
Нереальное блаженство. Интим телки и их горячий секс .